Ảnh đẹp

15/03/2017

   

           DANH SÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC THÀNH         

          THAM GIA DỰ THI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HSTH

                                                                        NĂM HỌC 2016-2017

STT          Họ và tên   Chức vụ CV  trong đoàn Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thơm Hiệu trưởng Trưởng đoàn  
2 Đoàn Thị Thơm Phó hiệu trưởng Phó trưởng đoàn  
3 Nguyễn Thị Minh Thư Phó hiệu trưởng Phó trưởng đoàn  
4 Đinh Thị Như Hải GV lớp 4 Ủy viên  
5 Nguyễn Thị Thuyết GV lớp 5 Ủy viên  
6 Nguyễn Anh Tuấn GV lớp 5 Ủy viên  
7 Đỗ Thị  Hoài Thu GV lớp 4 Ủy viên  
8 Trần Thị Hằng GV lớp 4 Ủy viên  
9 Phạm Thị Thảo GV lớp 3 Ủy viên  
10 Nguyễn Thị Hồng Thắm GV lớp 2 Ủy viên  
11 Nguyễn Thị Phương Mai GV lớp 3 Ủy viên  
12 Trần Thị Thảo GV lớp 2 Ủy viên  
13  Chu Thị Huyền GV âm nhạc Ủy viên  
14 Đồng Thị Hồng GV mĩ thuật Ủy viên  
15 Phạm Thị Huyền GV lớp 2 Ủy viên  
16 Nguyễn Thị Thanh Tâm NV y tế Ủy viên  

                                                                      Cát Thành, ngày 17 tháng 2 năm 2017

       Hiệu trưởng                                                                     Người lập

  Nguyễn Thị Thơm                                                       Nguyễn  Thị Minh Thư