Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC THÀNH

Địa chỉ: Thị trấn Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định
Hiệu Trưởng:  Nguyễn Thị Minh Thư
Điện thoại: 0945928502
Email:Nguyenthiminhthu5b@gmail.com