Ảnh

15/03/2017

           DANH SÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC THÀNH         

          THAM GIA DỰ THI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HSTH

                                                                        NĂM HỌC 2016-2017

STT          Họ và tên   Chức vụ CV  trong đoàn Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thơm Hiệu trưởng Trưởng đoàn
2 Đoàn Thị Thơm Phó hiệu trưởng Phó trưởng đoàn
3 Nguyễn Thị Minh Thư Phó hiệu trưởng Phó trưởng đoàn
4 Đinh Thị Như Hải GV lớp 4 Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thuyết GV lớp 5 Ủy viên
6 Nguyễn Anh Tuấn GV lớp 5 Ủy viên
7 Đỗ Thị  Hoài Thu GV lớp 4 Ủy viên
8 Trần Thị Hằng GV lớp 4 Ủy viên
9 Phạm Thị Thảo GV lớp 3 Ủy viên
10 Nguyễn Thị Hồng Thắm GV lớp 2 Ủy viên
11 Nguyễn Thị Phương Mai GV lớp 3 Ủy viên
12 Trần Thị Thảo GV lớp 2 Ủy viên
13  Chu Thị Huyền GV âm nhạc Ủy viên
14 Đồng Thị Hồng GV mĩ thuật Ủy viên
15 Phạm Thị Huyền GV lớp 2 Ủy viên
16 Nguyễn Thị Thanh Tâm NV y tế Ủy viên

 

Cát Thành, ngày 17 tháng 2 năm 2017

Hiệu trưởng                                                                     Người lập

 

STT

 

 

Nguyễn Thị Thơm                                                       Nguyễn  Thị Minh Thư

https://www.youtube.com/watch?v=K6LBUaC_Gbs